System logo
Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Informační povinnost EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi účastníkem a obchodní společností HOMEPORT s.r.o. se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36A, PSČ 186 00, IČ: 27143503 (dále jen „SPOLEČNOST“). 

Účastníkem se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, která uzavřela se SPOLEČNOSTÍ účastnickou smlouvu (dále jen „ÚČASTNÍK“). SPOLEČNOST s ÚČASTNÍKEM komunikuje a pronajímá mu jízdní kolo prostřednictvím systému HOMEPORT. 

Stanice HOMEPORT je automatizované výdejní a přijímací zařízení, v kterém jsou jízdní kola uzamčena. ÚČASTNÍK je oprávněn za podmínek, které jsou stanoveny těmito VOP, užívat, dočasně a za úplatu stanovenou ceníkem, který je nedílnou součástí VOP, jízdní kola SPOLEČNOSTI. Jízdním kolem (dále jen „KOLO“) se rozumí jízdní kolo, které je připraveno ve stojanu k pronájmu ÚČASTNÍKOVI. 

Komunikace mezi ÚČASTNÍKEM a systémem HOMEPORT probíhá prostřednictvím identifikační karty nebo identifikačního čísla karty, kterou/které ÚČASTNÍK obdrží při registraci. 

ÚČASTNÍK se vůči SPOLEČNOSTI identifikuje prostřednictvím KARTY (nebo ČÍSLA KARTY = LOGIN) a PIN. PIN je doporučeno uchovat v tajnosti. Veškerou odpovědnost za zneužití KARTY (nebo ČÍSLA KARTY = LOGIN) nebo PIN nese ÚČASTNÍK. Případnou ztrátu, nebo možnost zneužití KARTY (nebo ČÍSLA KARTY = LOGIN) a PIN je ÚČASTNÍK povinen oznámit SPOLEČNOSTI, aby KARTA (nebo ČÍSLO KARTY = LOGIN)  i PIN mohly být zablokovány. ÚČASTNÍK je oprávněn PIN kdykoliv změnit prostřednictvím internetu na adrese www.prahakola.cz. 

Převzetí kola a jeho navrácení se děje prostřednictvím systému HOMEPORT. Okamžikem převzetí (počátku nájmu) se rozumí vyjmutí kola z příslušného zámku kterékoli stanice HOMEPORT nebo odemčení kola uchyceného lankovým zámkem poté, co se ÚČASTNÍK úspěšně přihlásí do systému. Okamžikem vrácení kola (ukončení nájmu) se rozumí zasunutí kola do volného zámku na kterékoli stanici HOMEPORT nebo bezpečné uzamčení lankovým zámkem k předmětu pevně spojenému se zemí. ÚČASTNÍK je povinen se přesvědčit, že kolo je řádně uchyceno v zámku stanice nebo k předmětu pevně spojenému se zemí u virtuální stanice. Maximální doba nájmu kola je 24 hodin od jeho převzetí. Pokud kolo nebude ÚČASTNÍKEM navráceno do této doby, je tento ÚČASTNÍK povinen uhradit SPOLEČNOSTI případné vzniklé škody, a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč až 2.000,- Kč, v závislosti na tarifu, za každý den prodlení s vrácením kola. ÚČASTNÍK není oprávněn v době nájmu kolo dále pronajmout. 

ÚČASTNÍK je povinen před převzetím kola, nejpozději však bezprostředně po převzetí kola, ve vlastním zájmu, zkontrolovat jeho technický stav a v případě, kdy zjistí závadu technického stavu, tuto skutečnost oznámit SPOLEČNOSTI na kontaktní telefonní číslo nebo email nebo prostřednictvím kontaktního formuláře nebo funkcí hlášení závad v mobilní aplikaci a kolo neprodleně vrátit. 

ÚČASTNÍK se zavazuje o kolo řádně starat a užívat jej způsobem odpovídajícím zacházení dobrého hospodáře tak, aby nedošlo k poškození, nebo nadměrnému opotřebení. Po celou dobu nájmu je ÚČASTNÍK zodpovědný v plném rozsahu za škody vzniklé na kole a dále za škody na zdraví a majetku vůči třetí osobě, které budou způsobeny v souvislosti s užíváním kola, bez ohledu na to, zda kolo užíval sám či přenechal užívání jiné osobě. V případě ztráty nebo úplného zničení kola zaplatí ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI jeho cenu, v případě poškození pak náklady na uvedení do původního stavu. SPOLEČNOST neodpovídá za jakékoliv škody, které by ÚČASTNÍKOVI mohly vzniknout v souvislosti s užíváním kola. 

ÚČASTNÍK je povinen dbát za jízdy na kole pravidel provozu na pozemních komunikacích. Stane-li se účastníkem dopravní nehody, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit SPOLEČNOSTI na kontaktní telefonní číslo nebo email. ÚČASTNÍK se zavazuje zdržet jízdy na kole v případě, kdy požil alkohol či jiné omamné látky či nebo kdy jeho zdravotní stav omezuje jeho schopnost bezpečně kolo užívat. 

ÚČASTNÍK se zavazuje za nájem kola zaplatit SPOLEČNOSTI úplatu. Úhrada úplaty se děje odečtením částky z KREDITU ÚČASTNÍKA. KREDITEM se rozumí částka, kterou ÚČASTNÍK skládá SPOLEČNOSTI, a která je snižována o jednotlivé platby za nájem kola od SPOLEČNOSTI ÚČASTNÍKEM. V případě, kdy dlužná částka úplaty přesahuje aktuální výši KREDITU, je ÚČASTNÍK povinen neprodleně uhradit tuto částku SPOLEČNOSTI. Za každý den prodlení je účtována smluvní pokuta ve výši 1% z dlužné částky. 

ÚČASTNÍK ukončí svojí účast v systému písemnou výpovědí SPOLEČNOSTI a je povinen zažádat o vrácení nevyčerpaného KREDITU. Poplatek za vrácení KREDITU je smluvně stanoven na 100,-Kč. ÚČASTNÍKOVI je poté, co budou vyrovnány všechny pohledávky SPOLEČNOSTI, vrácena nevyčerpaná částka KREDITU podle jeho dispozic. Náklady na poukázání částky nese ÚČASTNÍK. ÚČASTNÍK je oprávněn svoji účast ukončit kdykoliv. SPOLEČNOST je oprávněna vyřadit ÚČASTNÍKA ze systému a ukončit tak jeho oprávnění z jakéhokoli důvodu. 

Vztahy neupravené těmito VOP a Účastnickou smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto VOP platí od 1.7.2012. 

SPOLEČNOST je oprávněna jednostranně VOP změnit s tím, že ÚČASTNÍK tuto změnu přijímá prvním převzetím kola poté, co jsou změněné VOP umístěny na webových stránkách www.prahakola.cz. 

Smluvní vztah mezi ÚČASTNÍKEM a SPOLEČNOSTÍ zaniká v případě, kdy ÚČASTNÍK nepoužije systém HOMEPORT (čímž se rozumí převzetí a navrácení kola) nebo nenavýší Kredit po dobu delší jednoho roku. Pohledávky SPOLEČNOSTI vůči ÚČASTNÍKOVI trvají i po zániku smluvního vztahu. Zanikne-li smluvní vztah z jiného důvodu než na písemnou žádost, náleží nevyčerpaný KREDIT ke dni zániku smluvního vztahu SPOLEČNOSTI jako poplatek za vyřazení ÚČASTNÍKA ze systému. 

Ochrana osobních údajů. S údaji ÚČASTNÍKA bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a to výhradně k účelům sloužícím k vyřízení objednávky ÚČASTNÍKA a zpracování statistických dat. Tato data, včetně údajů o výpůjčkách chráníme před zneužitím, považujeme je za důvěrná.
 
Peněžní transakce jsou uskutečněny platební bránou Paylane. SPOLEČNOST neukládá údaje o kreditních kartách, ty jsou drženy společnosti Paylane, která sídlí Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3, zip code: 80-387, KRS: 0000227278, splňuje Level 1 PCL DSS compliant and nabízíí 3-D secure.
 
Pokud máte pocit, že vyúčtování neproběhlo v pořádku, neváhejte kontaktovat SPOLEČNOST na emailu info@homeport.cz. Please include your company name and your User Number in the email. We will provide a resolution of the matter within 72 hours.